فرم ارسال انتقادات و شکایات مشتریان

در صورت بروز هرگونه نارضایتی و یا انتقاد از عملکرد حامیران سرویس، با پر کردن فرم زیر انتقاد و شکایات خود را برای بررسی ارسال کنید.